"Triết lý “Hòa hợp cùng phát triển” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tập đoàn Hòa Phát. Điều này thể hiện trong tất cả mối quan hệ giữa các cán bộ công nhân viên, giữa Tập đoàn và các cổ đông, đối tác, đại lý và với cộng đồng xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan trên cùng một chiến thuyền, hướng tới phát triển bền vững."
Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát
Gửi email
Chat với chúng tôi
Về đầu trang