Xin ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT – Tập đoàn Hòa Phát

Xin ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty quyết định gửi thư thông báo một số vấn đề và phiếu lấy ý kiến biểu quyết về việc bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị và (01) một thành viên Ban kiểm soát

Thư xin ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Download mẫu phiếu biểu quyết tại đây

Tập đoàn Hòa Phát