Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhận được thông báo số 1000/TB-SGDHCM ngày 21/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết, cụ thể như sau:

– Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
– Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên.
– Điện thoại: (84-3213) 942884 Fax: (84-3213) 942613
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 376/QĐ-SGDHCM ngày 16/09/2016) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán: HPG
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 109.923.537 cổ phiếu
– Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
– Tổng sốlượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 842.874.956 cổ phiếu
– Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 8.428.749.560.000 đồng;
– Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/09/2016
– Ngày chính thức giao dịch: 
+ Đối với chứng khoán tự do chuyển nhượng (108.425.964 cổ phiếu): 28/09/2016.
+ Đối với chứng khoán hạn chế chuyển nhượng (1.497.573 cổ phiếu): 26/02/2018