Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhận được thông báo số 1000/TB-SGDHCM ngày 21/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết, cụ thể như sau:

– Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
– Trụ sở chính: KCN Phố Nối A, Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên.
– Điện thoại: (84-3213) 942884 Fax: (84-3213) 942613
Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 376/QĐ-SGDHCM ngày 16/09/2016) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán: HPG
– Mệnh giá: 10.000 đồng
– Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 109.923.537 cổ phiếu
– Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
– Tổng sốlượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 842.874.956 cổ phiếu
– Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 8.428.749.560.000 đồng;
– Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 20/09/2016
– Ngày chính thức giao dịch: 
+ Đối với chứng khoán tự do chuyển nhượng (108.425.964 cổ phiếu): 28/09/2016.
+ Đối với chứng khoán hạn chế chuyển nhượng (1.497.573 cổ phiếu): 26/02/2018