Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, cụ thể như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa phát

Mã chứng khoán: HPG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000đ                     

Sàn giao dịch:  HOSE         

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2017

  1. Lý do và mục đích

 Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  1. Nội dung cụ thể : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện dự kiến: 10/03/2017

– Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 13, tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

– Nội dung họp dự kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, thông qua báo cáo tài chính năm 2016, thông qua việc trích lập các quỹ 2016, thông qua phương án chia cổ tức năm 2016, dự kiến mức cổ tức năm 2017 và các vấn đề khác.

HPG