Phụ lục V: Báo cáo kiểm toán Quý I năm 2007 – Tập đoàn Hòa Phát