Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán năm 2006 – Tập đoàn Hòa Phát