Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2005 – Tập đoàn Hòa Phát