Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

08/06/2017 17:26

Ngày 08/6/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra thông báo số 695/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

– Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
– Mã chứng khoán : HPG
– Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
– Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/06/2017
– Ngày đăng ký cuối cùng : 19/06/2017
– Lý do và mục đích: thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
– Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 252.829.223 cổ phiếu.
– Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/06/2017 đến ngày 11/07/2017.
– Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/06/2017 đến ngày 17/07/2017.

Xem chi tiết thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM TẠI ĐÂY