HPG công bố báo cáo quản trị Công ty năm 2016 – Tập đoàn Hòa Phát