Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu – Tập đoàn Hòa Phát