Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 – Tập đoàn Hòa Phát