Văn bản pháp lý – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014

18/01/2016 16:41

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ.2014 ngày 28/8/2014 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2014. Cụ thể như sau: Mời Quý vị cổ đông nhấn vào đây để xem chi […]

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về phương án chi tiết chi trả cổ tức 2013

09/01/2016 09:26

Ngày 02/04/2014, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông qua Nghị quyết về phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2013, cụ thể như sau: 1/ Trả cổ tức bằng tiền mặt:  – Tỷ lệ thực hiện: 15% trên mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)– Thời gian  […]

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 21-3-2014 nâng mức cổ tức 2014 từ 20% lên 30%

08/01/2016 14:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQHP-2014 ngày 21/03/2014 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức dự kiến năm 2014, cụ thể như sau: –  Hội đồng quản trị thống nhất nâng mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014 […]