Quan hệ cổ đông – Trang 2 – Tập đoàn Hòa Phát

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về Giao dịch cổ phiếu của PENM III

13/11/2018 10:45

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về Giao dịch cổ phiếu của PENM III Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu PENM III

05/11/2018 13:45

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu PENM III Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018

30/10/2018 16:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018

30/10/2018 16:01

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 Vui lòng xem chị tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả kinh doanh quý III năm 2018

30/10/2018 15:32

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả kinh doanh quý III năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của PENM III

02/10/2018 08:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của PENM III. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – ông Nguyễn Việt Thắng

22/09/2018 10:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – ông Nguyễn Việt Thắng Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Tình – người có liên quan đến người nội bộ

14/09/2018 18:08

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Tình – người có liên quan đến người nội bộ. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:06

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.