Công bố thông tin – Trang 35 – Tập đoàn Hòa Phát

Tập đoàn Hòa Phát đạt 104 tỷ đồng lợi nhuận trong Quý I

14/11/2015 11:10

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2007, tổng doanh số của Tập đoàn Hòa Phát đạt 1.075 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, đạt  31,5% kế hoạch cả năm. Đặc biệt, nhiêu ngành hàng sản xuất, kinh […]

Xin ý kiến Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

14/11/2015 11:08

Do không có điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng Quản trị Công ty quyết định gửi thư thông báo một số vấn đề và phiếu lấy ý kiến biểu quyết về việc bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị và (01) […]

Thông báo về việc xác nhận địa chỉ cổ đông

05/09/2015 11:02

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁTSố: 03 – 05/TB-HP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc* * *   THÔNG BÁO “V/v xác nhận địa chỉ của các cổ đông”   Để đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Tập […]