Báo cáo tài chính – Trang 4 – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2016

09/03/2017 21:49

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2016 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2016

09/03/2017 21:48

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2016 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016

02/02/2017 15:51

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2016 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2016

02/02/2017 15:49

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý IV năm 2016 Vui lòng xem chi tiết tại đây.