Báo cáo tài chính – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017

29/01/2018 16:30

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017

29/01/2018 16:27

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Qúy III năm 2017

30/10/2017 16:02

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng Qúy III năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017

30/10/2017 16:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ sau soát xét 30.06.2017

28/08/2017 16:13

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo tài chính Công ty mẹ sau soát xét 30.06.2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 30.06.2017

28/08/2017 16:09

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 30.06.2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017

29/07/2017 08:07

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý II năm 2017

29/07/2017 08:06

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý II năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017

20/04/2017 17:10

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý I năm 2017

20/04/2017 17:09

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý I năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.