Báo cáo tài chính – Trang 2 – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018

30/10/2018 16:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018

30/10/2018 16:01

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 Vui lòng xem chị tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:06

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018

30/07/2018 15:58

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018

30/07/2018 15:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

27/04/2018 13:53

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2018

27/04/2018 13:50

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý I năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2017

06/03/2018 09:50

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2017

06/03/2018 09:46

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2017 Vui lòng xem chi tiết tại đây.