Báo cáo tài chính – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2019

26/10/2019 11:11

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019

26/10/2019 10:59

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét quý II năm 2019

29/08/2019 15:59

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét quý II năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng sau soát xét quý II năm 2019

29/08/2019 15:46

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng sau soát xét quý II năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2019

29/07/2019 17:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019

29/07/2019 16:57

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019

25/04/2019 15:42

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019

25/04/2019 16:58

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

15/03/2019 17:25

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

15/03/2019 16:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây