Báo cáo tài chính – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019

25/04/2019 15:42

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019

25/04/2019 16:58

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019. Vui lòng xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

15/03/2019 17:25

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

15/03/2019 16:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2018

30/01/2019 15:33

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018

30/01/2019 15:32

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018

30/10/2018 16:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018

30/10/2018 16:01

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2018 Vui lòng xem chị tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:06

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.