Quan hệ cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2019

26/10/2019 11:11

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019

26/10/2019 10:59

Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả kinh doanh quý III năm 2019

22/10/2019 11:44

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả kinh doanh quý III năm 2019 Vui lòng xem cihi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của PENM IV

25/03/2019 09:20

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của PENM IV Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Quang

19/09/2019 13:45

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Quang Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Quang – cổ đông nôi bộ

13/09/2019 10:45

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Ngọc Quang – cổ đông nôi bộ Vui lòng xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét quý II năm 2019

29/08/2019 15:59

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét quý II năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng sau soát xét quý II năm 2019

29/08/2019 15:46

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng sau soát xét quý II năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính

23/08/2019 16:25

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

22/08/2019 15:13

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Vui lòng xem chi tiết tại đây.