Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital – Tập đoàn Hòa Phát