Thông báo về việc xác nhận địa chỉ cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về việc xác nhận địa chỉ cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
HÒA PHÁT

Số: 03 – 05/TB-HP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
* * *
 
THÔNG BÁO
“V/v xác nhận địa chỉ của các cổ đông”
 

Để đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin trân trọng thông báo: cổ đông nào có địa chỉ nơi ở hiện tại thay đổi so với địa chỉ ghi trong giấy xác nhận sở hữu cổ phần xin liên hệ với Công ty trong thời gian sớm nhất.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông

Xin chân thành cảm ơn!

  Hà Nội ngày 09 tháng 05 năm 2007
  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
  TÔNG GIÁM ĐỐC
  (Đã ký)

 

Tập đoàn Hòa Phát