Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa nhận được thông báo số 49/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể như sau:

• Tổ chức niêm yết:  Công ty Cổ Phần Tập đoàn Hòa Phát
• Mã chứng khoán:  HPG
• Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
• Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
• Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/02/2009
• Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2009
• Mục đích sử dụng danh sách: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
• Thời gian tổ chức Đại hội: 31/03/2009
• Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, thông qua báo cáo tài chính, thông qua việc trích lập các quỹ, thông qua việc chia cổ tức năm 2008.
• Địa điểm Đại hội: Sẽ thông báo sau
Trung tâm lưu ký chứng khoán, chi nhánh tại TP.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HPG vào các ngày: 19,20/02 & 23/02/2009.

HPG