Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

Ngày 28/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra thông báo số 778/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhằm chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

– Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
– Mã chứng khoán: HPG
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
– Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2019
– Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2019
– Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 30% tương đương tỷ lệ 10:3 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 637.172.149 cổ phiếu

Xem chi tiết thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tại đây.