Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY

www.hoaphat.com.vn

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG
VÀ TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

(Công văn chấp thuận số 1252/UBCK-QLPH ngày 26/06/2008 của UBCKNN)

1. Tên tổ chức niêm yết:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
2. Trụ sở chính:

Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

3. Điện thoại:

84 – (0)321-942884 Fax: 84-(0)321-942613

4. Vốn điều lệ hiện tại:

1.402.600.000.000 VNĐ (Một nghìn bốn trăm linh hai tỉ sáu trăm triệu đồng)

5. Cổ phiếu phát hành:

– Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

– Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

– Mệnh giá:

10.000 đồng

– Số lượng phát hành thêm:

56.104.000 cổ phần

– Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

– Ngày giao dịch không hưởng quyền:

11/07/2008

– Ngày đăng ký cuối cùng:

15/07/2008

Lý do và mục đích sử dụng: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

6. Phát hành cổ phiếu thưởng

– Số lượng phát hành: 14.026.000 cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 10% trên mệnh giá tương đương 10 : 1 (Cổ đông sử hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 01 cổ phiếu thưởng).

– Số cổ phiếu thưởng phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

VD: Cổ đông A đang sở hữu 953 cổ phiếu, khi thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ được nhận thêm 953 : 10 = 95,3 cổ phiếu. Như vậy Cổ đông A sẽ được nhận 95 cổ phiếu thưởng, số cổ phiếu lẻ là 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

7. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

– Số lượng phát hành: 42.078.000 cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 30% trên mệnh giá tương đương 10 : 3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 03 cổ phiếu trả cổ tức).

– Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.

VD: Cổ đông A đang sở hữu 953 cổ phiếu, khi thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận thêm (953 : 10) x 3 = 285,9 cổ phiếu. Như vậy Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức là 285 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

8. Ngày dự kiến giao dịch: 12/08/2008

9. Cổ đông hiện hữu của Công ty không được quyền chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức cho người khác. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức và cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng.

10. Địa điểm đăng ký thực hiện quyền:

– Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký

– Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: thực hiện tại Phòng Quản lý Cổ đông – văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội (243 đường Giải Phóng- Phương Mai- Đống Đa- Hà Nội)

11. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán BẢN VIỆT – VCSC

Trụ sở: 67 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh – Tel: 08 914 3588 Fax: 08 914 3209

VP Hà Nội: 14 – 16 Hàm Long, Hà Nội – Tel: 04 2626 999 Fax: 04 2626 888

Website: www.vcsc.com.vn

Hưng Yên, ngày 03 tháng 07 năm 2008

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN ĐÌNH LONG