Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Thời gian họp: 8h30 ngày 31/03/2015

Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
TRẦN ĐÌNH LONG

Các tài liệu liên quan, mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:

Thư mời họp

Chương trình làm việc

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự

Danh mục tài liệu gửi cổ đông tại ĐHĐCĐ2015

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông

Nội dung biểu quyết

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo kết quả ESOP 2014, 2015

Tờ trình 05: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Tờ trình 06: Tờ trình trích lập các quỹ năm 2015

Tờ trình 07: Tờ trình khen thưởng Ban điều hành công ty

Tờ trình 08: Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT 2015

Tờ trình 09: Tờ trình về phương án chia cổ tức 2014, phát hành cổ phiếu để tăng vốn và cổ tức dự kiến 2015

Tờ trình 10: Tờ trình ĐHĐCĐ về việc sửa điều lệ 2015

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát