Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Thời gian họp: 8h00 ngày 28/03/2014

Địa điểm họp: Ballroom – GFloor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
TRẦN ĐÌNH LONG

Các tài liệu liên quan, mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:

Thư mời họp

Chương trình làm việc

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông

Nội dung biểu quyết

Báo cáo của Hội đồng quản trị

Báo cáo của Ban Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tờ trình 06: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Tờ trình 07: Phương án sản xuất kinh doanh và quy chế khen thưởng 2014

Tờ trình 08: Phương án trích lập các quỹ

Tờ trình 09: Phương án chia cổ tức 2013 và dự kiến 2014

Tờ trình 10: Chế độ thù lao HĐQT 2014

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014

HPG