Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

Thời gian họp: 7h30 ngày 29/03/2013

Địa điểm họp: Ballroom – GFloor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
TRẦN ĐÌNH LONG

Quý Cổ đông click vào link dưới đây để download:

Thư mời họp

Chương trình làm việc

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2013:

Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013

Phiếu biểu quyết

Tờ trình 06: Thông qua báo cáo tài chính 2012 đã kiểm toán

Tờ trình 07: Phương án sản xuất kinh doanh và quy chế khen thưởng 2013

Tờ trình 08: Phương án trích lập các quỹ

Tờ trình 09: Phương án chia cổ tức 2012 và dự kiến 2013

Tờ trình 10: Chế độ thù lao HĐQT 2013

Tờ trình 11: Sửa đổi và bổ sung điều lệ

Tờ trình 12: Lựa chọn công ty kiểm toán

 

HPG