Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Thời gian họp: 7h30 ngày 30/03/2012

Địa điểm họp: Ballroom – GFloor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
TRẦN ĐÌNH LONG

Quý Cổ đông click vào link dưới đây để download:
Thư mời, chương trình họp:

Chương trình làm việc

Thư mời họp

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Giấy ủy quyền tham dự

Các tài liệu phục vụ trong Đại hội:
Quy chế tổ chức Đại hội
Quy chế bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017
Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ 2012
Phương án chia cổ tức 2011 và dự kiến 2012
Phương án trích lập các quỹ
Phương án SXKD và quy chế khen thưởng năm 2012
Chế độ thù lao HĐQT năm 2012
Bổ sung ngành nghề kinh doanh
Phê duyệt bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2012-2017
Tờ trình sửa đổi Điều lệ HPG

Tờ trình giới thiệu ứng viên HĐQT – BKS 

 

Các biểu mẫu khác cho ĐHĐCĐ 2012:
Đơn đề cử BKS HPG 2012
Đơn ứng cử BKS HPG 2012
Đơn đề cử HĐQT 2012
Đơn ứng cử HĐQT 2012
Biên bản nhóm họp đề cử HĐQT
Biên bản nhóm họp đề cử BKS
Danhsách nhóm cổ đông đính kèm biên bản họp
Sơ yếu lý lịch

HPG