Thông báo: Lùi thời điểm chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo: Lùi thời điểm chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
www.hoaphat.com.vn

THÔNG BÁO
              V/v Lùi thời điểm chốt Danh  sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 
                     và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
 
Theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký Chứng khoán TP.HCM, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lùi thời hạn tạm ứng cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008 như sau:
 
 
1. Ngày trả cổ tức bằng tiền mặt: Ngày 31 tháng 12 năm 2007
 
2. Thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và việc tăng vốn điều lệ năm 2008: từ ngày 26/12/2007 – 10/01/2008
 
3. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/12/2007
 
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2007
 
  Trân trọng thông báo!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
                                                                                             CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                            TRẦN ĐÌNH LONG