Thông báo giao dịch chứng khoán niêm yết bổ sung – Tập đoàn Hòa Phát