Thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Công ty CP Tâp đoàn Hòa Phát xin thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Hòa phát
Mã chứng khoán: HPG 
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2015
Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thời gian tổ chức: 31/03/2015
Địa điểm tổ chức:      Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau

Nội dung họp:
– Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
– Thông qua báo cáo tài chính năm 2014
– Thông qua việc trích lập các quỹ 2014
– Thông qua phương án chia cổ tức năm 2014
– Dự kiến mức cổ tức năm 2015
– Các vấn đề khác.

HPG