Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 27 – Tập đoàn Hòa Phát