Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 26 – Tập đoàn Hòa Phát