Tập đoàn Hòa Phát xin ý kiến Cổ đông phát hành và tăng vốn điều lệ năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát

Tập đoàn Hòa Phát xin ý kiến Cổ đông phát hành và tăng vốn điều lệ năm 2008

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Để chuẩn bị cho việc tăng vốn điều lệ năm 2008, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết về việc phát hành và tăng vốn điều lệ năm 2008 của Công ty:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
Trụ sở chính: Khu CN Phố Nối A – Giai Phạm – Yên Mỹ – Hưng Yên.
VP chi nhánh Hà Nội: Số nhà 243 đường Giải Phóng – phường Phương Mai – quận Đống Đa – thành phố Hà Nội.
Giấy phép ĐKKD số: 0503000008 – Do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp.
Cấp lần đầu ngày: 26/10/2001
Cấp thay đổi lần thứ mười hai ngày: 02/08/2007
Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xem xét việc phát hành và tăng vốn điều lệ như sau:

I. Mục đích tăng vốn: Bổ sung vốn kinh doanh để phục vụ kế hoạch kinh doanh và đầu tư các dự án năm 2008.

II. Phương án phát hành:

1. Số lượng cổ phần phát hành:

– Vốn điều lệ hiện hành: 1.320.000.000.000 đồng
(Một nghìn ba trăm hai mươi tỷ đồng chẵn)
– Số lượng cổ phần hiện hành: 132.000.000 (Một trăm ba mươi hai triệu cổ phần)
– Loại cổ phần/ mệnh giá: Phổ thông/ 10.000 đồng-1 cổ phần
– Số lượng cổ phần phát hành thêm: 66.800.000 (Sáu mươi sáu triệu tám trăm nghìn cổ phần)
– Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.988.000.000.000 đồng
(Một nghìn chín trăm tám mươi tám tỷ đồng chẵn)

2. Cơ cấu phát hành:

+ Giai đoạn 1:

 Chào bán riêng lẻ 10.000.000 cổ phần (mười triệu cổ phần) cho các tổ chức mong muốn là đối tác chiến lược của Tập đoàn Hòa Phát
 Giá phát hành: Giá phát hành cho các đối tác chiến lược của Công ty: giá thoả thuận trên cơ sở tham khảo giá thị trường tốt nhất tại thời điểm phát hành do Hội đồng Quản trị quyết định.

+ Giai đoạn 2:

 Phát hành 56.800.000 cổ phần (năm mươi sáu triệu tám trăm nghìn cổ phần) bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty với phương thức: Chia cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được chia 4 cổ phiếu mới và các cổ đông không phải trả bất kỳ khoản tiền nào). Nguồn chia lấy từ thặng dư vốn và nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2007

Ghi chú: Việc phát hành cố phần chỉ được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép cho tăng vốn.

III. Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay số cổ phiếu hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đang được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tăng trong năm 2008.

IV. Ủy quyền:

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án phát hành chi tiết, quyết định giá phát hành cho đối tác chiến lược, lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu cần) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên tại “Phiếu biểu quyết” kèm theo và gửi về Công ty theo địa chỉ ghi tại phiếu trước ngày 10/01/2008.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trần Đình Long

Quý Cổ đông có thể download phiếu biểu quyết tại đây: