Sparate Financial Statement Quater II, 2018 – Tập đoàn Hòa Phát