Seperate Financial Statement – Quarter 1, 2019 – Tập đoàn Hòa Phát