Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát