Phụ lục VII: Báo cáo tình hình góp vốn – Tập đoàn Hòa Phát