Phụ lục VI: Báo cáo tài chính Quý II năm 2007 – Tập đoàn Hòa Phát