Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Tập đoàn Hòa Phát