Nghị quyết và biên bản họp DHCD năm 2015 – Tập đoàn Hòa Phát