Nghị quyết và biên bản họp DHCD năm 2014 – Tập đoàn Hòa Phát