Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 21-3-2014 nâng mức cổ tức 2014 từ 20% lên 30% – Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 21-3-2014 nâng mức cổ tức 2014 từ 20% lên 30%

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 03/NQHP-2014 ngày 21/03/2014 về việc thông qua phương án chi trả cổ tức dự kiến năm 2014, cụ thể như sau:

–  Hội đồng quản trị thống nhất nâng mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 từ 20% lên 30%.

 – Nội dung tại Biên bản này có giá trị thay thế nội dung Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2014 trình Đại hội cổ đông đã thông qua tại nghị quyết số 02/NQHP-2014 ngày 3/3/2014 của Hội đồng quản trị. 

HPG