Nghị quyết HDQT số 02 ngày 06.03.2015 – Tập đoàn Hòa Phát