Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát