Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Tập đoàn Hòa Phát