Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 2009 – Tập đoàn Hòa Phát