Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 16-11-2009 – Tập đoàn Hòa Phát