Nghị Quyết Đại hội Cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông

Ngày 11/06/2008, CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (mã ck: HPG) đã có công văn gửi SGDCK TP.HCM công bố về Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bằng văn bản như sau:

Phương án phát hành thay đổi thay thế cho phương án thông qua ngày 18/01/2008 và chia cổ tức năm 2007 như sau:
1- Phát hành riêng lẻ cho đối tác: 
Đại hội đồng cổ đông chấp thuận kết thúc việc phát hành riêng lẻ với khối lượng 8.260.000 cổ phần (tám triệu hai trăm sáu mươi nghìn cổ phần) cho các đối tác để Công ty thực hiện phát hành giai đoạn II.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 97,798%.
 
2- Phát hành tăng vốn bằng cách chia cổ phiếu thưởng lấy từ nguồn thặng dư vốn
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành 14.026.000 cổ phần (mười bốn triệu không trăm hai mươi sáu nghìn cổ phần) bằng cách chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty với phương thức: Chia cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được chia 1 cổ phiếu mới và các cổ đông không phải trả bất kỳ khoản tiền nào). Nguồn chia lấy từ thặng dư vốn.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 97,799%.
 
3- Chia cổ tức năm 2007 từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2007
Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2007 bằng 40%, trong đó: 10% bằng tiền mặt (đã tạm ứng ngày 31/12/2007) và 30% bằng cổ phiếu (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được chia 3 cổ phiếu mới và các cổ đông không phải trả bất kỳ khoản tiền nào) tương đương với 42.078.000 cổ phần (bốn mươi hai triệu không trăm bảy mươi tám nghìn cổ phần).
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 97,799%. 
 
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị:
Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận việc bầu bổ sung ông Lars Kjaer là đại diện của BI PRIVATE EQUITY NEW MARKETS II K/S làm thành viên Hội đồng Quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 97,762%.
 
HPG