Nghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17/11/2009 – Tập đoàn Hòa Phát